Hoppa till textinnehållet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Hands picking red apples and putting them in a bucket.

Det är viktigt för oss i Sparbanken Lidköping att alltid arbeta för att bli bättre. Vi lägger därför vikt vid att lyssna på våra kunder och ta missnöjda kunders klagomål på allvar. Vår målsättning är en snabb och smidig handläggning av klagomål där vi tillsammans med kunden når fram till en för kunden och banken bra lösning.

 1. Om du vill framföra ett klagomål vänder du dig i första hand till vårt kontor och gärna till handläggaren på banken eller din kontaktperson.

 2. Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret

  Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos vår klagomålsansvarige:

  Klagomålsansvarig
  Sparbanken Lidköping AB
  Box 2410
  531 02 Lidköping

  0510-54 55 00


 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter klagomålsansvariges prövning inte accepterar bankens beslut kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken:

  info@sparbankenlidkoping.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Sparbanken Lidköpings dataskyddsombud

  Dataskyddsombud
  Sparbanken Lidköping
  Box 2410
  531 02 Lidköping

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.